Privacyverklaring

Deze website is eigendom van Limburg.net o.v.

Contactgegevens:

Limburg.net

Herkenrodesingel 14

3500 Hasselt

Telefoon: 0800 90 720

Ondernemingsnummer: BE 0214 533 712

1. Wie is Limburg.net?

Limburg.net is de afvalintercommunale van de provincie Limburg en Diest, met maatschappelijke zetel te Herkenrodesingel 14, 3500 Hasselt en ondernemingsnummer 0214.533.712. 

Limburg.net staat in opdracht van haar deelnemende gemeenten onder meer in voor de ophaling en verwerking van afval, het uitbaten van recyclageparken, sensibiliseren rond duurzaam afvalgedrag, … .

In het kader van de uitoefening van haar taken verzamelt Limburg.net persoonsgegevens van onze gebruikers in een tool die Limburg.net zelf beheert. 

Voor de gemeenten die hiertoe een uitdrukkelijke machtiging gegeven hebben, staat Limburg.net ook in om de belasting betreffende de inzameling en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen te innen in naam en voor rekening van de betrokken gemeenten. 

Om haar wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen, dient Limburg.net bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik te maken van persoonsgegevens. Limburg.net en haar werknemers engageren zich er toe uw persoonsgegevenscorrect te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. 

2. Over welke persoonsgegevens gaat het?

• De relevante identificatiegegevens van het gezin, waaronder;

- De referentiepersoon van het gezin;

- Het e-mailadres en het telefoonnummer van de referentiepersoon of andere gezinsleden;

- Het klantennummer;

- Het huidige adres en eventueel correspondentieadres, voorgaande adressen indien deze binnen het werkingsgebied van Limburg.net vallen en en zolang als nodig voor het innen van vorderingen of op een andere manier nog operationeel nut hebben.

- De gezinssamenstelling;

- De financiële gegevens: de rekenstaat van het gezin en de financiële afhandeling van het dossier;

- De rijksregisternummers van alle gezinsleden

- Kaartnummers van eIDs van gezinsleden die aangeboden worden om toegang te verkrijgen tot intercommunale recyclageparken of in functie van het afhalen van quotum huisvuilzakken of in functie van Slimmesorteerpunten

• Indien van toepassing, de relevante gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze afzonderlijk kunnen getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer;

- De aard van de aangeboden afvalstof;

- Het gewicht ervan;

- Het aantal afvalbewegingen;

- Alle andere geregistreerde gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen die nuttig zijn voor de toepassing van het belasting reglement.

• Indien van toepassing, het aansluitadres en de identificatiegegevens van de ophaalrecipiënten (afvalcontainers) die verbonden zijn aan het ophaalpunt van het gezin.

• Gegevens in verband met duurzaam afvalgedrag.

• Relevante meldingen en klachten.

Limburg.net ontvangt haar gegevens rechtstreeks van het Rijksregister, hiertoe beschikken zij over een machtiging van de Gegevensbeschermingsautoriteit (beraadslaging RR nr. 23/2008 van 4 juni 2008 en de uitbreiding volgens de beraadslaging RR nr. 13/2014 van 19 februari 2014). 

Alle andere gegevens die bewaard worden (bv.: inschrijving nieuwsbrief) gebeuren op basis van toestemming van de gebruiker. 

3. Wat is de rechtmatige basis van de persoonsgegevens en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?

Gemeenten hebben op basis van artikel 26 van het Materialendecreet (dit is het decreet van 23/12/2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) de wettelijke plicht om er voor te zorgen dat huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt, op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig worden toegepast of verwijderd. Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen legt hierover bindende doelstellingen op. De Limburgse gemeenten en Diest hebben deze opdracht overgedragen aan Limburg.net.

Gezien deze wettelijke verplichting, ontvangt Limburg.net haar gegevens rechtstreeks van het Rijksregister, hiertoe beschikken zij over een machtiging van de Gegevensbeschermingsautoriteit (beraadslaging RR nr. 23/2008 van 4 juni 2008en de uitbreiding volgens de beraadslaging RR nr. 13/2014 van 19 februari 2014).  Ook de overige gegevens zoals opgesomd onder punt 2, worden bijgehouden om haar wettelijke plichten betreffende huishoudelijke afvalstoffen correct te kunnen uitvoeren.

Alle andere gegevens die bewaard worden (bv.: inschrijving nieuwsbrief) gebeuren op basis van toestemming van de gebruiker.

Cameratoezicht
Limburg.net maakt gebruik van cameratoezicht op de intercommunale recyclageparken (recyclageparken beheerd door Limburg.net), zowel binnen als buiten de openingsuren. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Limburg.net tot beveiliging van personen en goederen. De bezoeker wordt geïnformeerd over het cameratoezicht via de pictogrammen aangebracht aan de ingang van het park zoals vastgelegd in de camerawet. De camerabeelden mogen enkel bekeken worden door geautoriseerde personen en worden maximaal één maand bewaard  waarna ze automatisch worden gewist. Ze worden enkel bekeken ingeval van een calamiteit.  In dat geval kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit of aan gemeenten in het kader van een GAS-boete. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. 

4. Wat gaat Limburg.net met uw persoonsgegevens doen?

De interne raadpleging van de persoonsgegevens gebeurt door de werknemers en de verschillende diensten van Limburg.net (klantendienst, parkwachters, financiële dienst, …) uitsluitend in de mate dat dit nodig is voor de uitoefening van hun taken.

5. Welke technieken gebruikt Limburg.net om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen?

Limburg.net zorgt dat gebruikers worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, onrechtmatig gebruik, verlies, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in haar bezit zijn.  

Zij nemen ook andere passende maatregelen op fysiek, elektronisch en organisatorisch vlak. 

Waar vereist en mogelijk, zullen persoonsgegevens steeds geanonimiseerd worden. Deze maatregelen worden op geregeld tijdstippen onderworpen aan een interne en externe audit om hun doeltreffendheid te evalueren. 

De werknemers van Limburg.net verbinden er zich toe de bepalingen van het intern en extern privacyreglement van Limburg.net te respecteren. Tevens ondertekenen zij een vertrouwelijkheidsverklaring die ook na uitdiensttreding moet gerespecteerd worden. 

6. Welke persoonsgegevens deelt Limburg.net met derden?

Limburg.net zal uw persoonsgegevens niet delen met derden buiten de uitzonderingen die hierna zijn opgesomd of enkel mits de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de gebruiker. 

Limburg.net houdt hierbij steeds rekening dat uw persoonsgegevens op een eerlijke, rechtmatige, proportionele en transparante manier verwerkt worden.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verwerkt door een instelling of onderneming die buiten de Europese Unie gevestigd is.

In het kader van de uitoefening van haar taken en volgens de wettelijke bepalingen wordt in bepaalde gevallen gezien in uitwisseling van gegevens. De uitwisseling van de gegevens wordt tot het strikt noodzakelijke beperkt. 

Limburg.net bezorgt de nodige persoonsgegevens indien deze worden opgevraagd door een gemachtigd persoon of instantie op basis van een wettelijke bepaling (bv.: politiediensten, gemachtigde gemeentelijke of provinciale ambtenaar, …). 

Voor het doorzoeken van openbare gegevens via bronnen als sociale media, blogs, nieuwssites en fora maakt Limburg.net gebruik van de tool OBI4wan. 

7. Welke rechten heeft u betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens?

Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kan u onderstaande rechten uitoefenen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Limburg.net, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Limburg.net: 

- Toegang te vragen tot de persoonsgegevens die Limburg.net van u heeft;

- Te vragen dat zij uw persoonsgegevens verbeteren of te verwijderen of slechts beperkt verder verwerken;

- Klacht neer te leggen bij Limburg.net;

- Klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende autoriteit (in België: www.privacycommissie.be). 

Contactmogelijkheden om uw rechten uit te oefenen:

- U bezorgt een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Limburg.net, Herkenrodesingel 14, 3500 Hasselt;

- U stuurt een email naar privacy@limburg.net.

Mits bewijs van identiteit of van een verkregen volmacht kan Limburg.net u (gratis) uw persoonsgegeven toesturen.

8. Hoe lang houdt Limburg.net uw persoonsgegevens bij?

Limburg.net ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor deze zijn verzameld.

- In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden;

- Omwille van het feit dat Limburg.net ernaar streeft de taken opgelegd door de toepasselijke wetgeving te kunnen aanbieden op zodanige manier die persoonsgegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging is het mogelijk dat Limburg.net, nadat uw persoonsgegevens uit onze applicaties zijn verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve applicaties of back-up systemen worden verwijderd. 

Limburg.net behandelt uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang deze gegevens bewaard worden.

9. Hoe verzekert Limburg.net de naleving van deze Privacyverklaring?

Limburg.net zet regelmatig audits op om te controleren of ze nog voldoen aan haar Privacyverklaring. 

Wanneer Limburg.net formele klachten via bovenvermelde contactmogelijkheden ontvangen, nemen ze contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. 

10. Hoe verzekert Limburg.net de samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten? 

Limburg.net werkt samen met de betreffende regelgevende instanties, met name de nationale toezichthoudende autoriteit, om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder uw voorafgaand akkoord. Dit zal steeds onder toezicht van de gerechtelijke en politionele autoriteiten zijn en uw gegevens zullen nooit voor andere (bv.: commerciële) doeleinden overgedragen worden. 

Onder bepaalde voorwaarden dienen gegevens overgemaakt te worden aan administratieve overheden bevoegd voor invordering van fiscale en sociaalrechtelijke vorderingen. 

11. Hoe worden wijzigingen aan deze Privacyverklaring gedaan?

De Privacyverklaring van Limburg.net wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Bijvoorbeeld omwille van het takenpakket van Limburg.net dat een invloed heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Limburg.net beperkt uw rechten onder deze Privacyverklaring niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Zij zullen alle wijzigingen van de Privacyverklaring publiceren en de gemaakte wijzingen aangeven. 

12. Contact

Vragen over de veiligheid en de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens kan via privacy@limburg.net