Eén of meerdere gezamenlijke ondergrondse Limburg.net-containers

Elke gemeente uit Limburg (inclusief Diest) is verplicht om de inzameling van huishoudelijk afval te laten verlopen via de afvalintercommunale Limburg.net. De organisatie van privéophalingen is wettelijk gezien dus niet toegestaan. Dat is vooral van belang voor bewoners van grotere appartementsgebouwen die vaak nog een beroep doen op een privéophaaldienst.

Dezelfde afvalbelasting voor alle burgers

Sinds 2014 ontvangen de inwoners van de meeste Limburgse gemeenten een aanslagbiljet van Limburg.net. Deze afvalfactuur bevat volgende kosten:

 • Een gezinskost die de basisdienstverlening dekt ongeacht de gezinssamenstelling. Hiermee worden de kosten gefinancierd voor de organisatie en inzameling van diverse afvalfracties (huisvuil, gft, papier/karton, glasbollen, enz.), de toegang tot het recyclagepark en de aanlevering van bepaalde quota op het recyclagepark.
 • De aanrekening de verwerkingskosten voor huisvuil. Dit geeft u in functie van uw gezinstoestand op 1 januari recht op een aantal rollen huisvuilzakken of kilo’s.

Ophaling door Limburg.net

Elke burger is verplicht om zijn huishoudelijk afval mee te geven met een Limburg.net-inzameling, dus ook appartementsbewoners. Sinds dit jaar kan een residentie ervoor kiezen om gebruik te maken van een ondergrondse container. Een ondergrondse container heeft heel wat voordelen: hij neemt minder plaats in, geeft minder geurhinder, u hoeft zelf niets buiten te zetten, elke inwoner heeft zijn eigen beurten (u hoeft dus niet te betalen voor het afval van uw buren), …

Hoe werkt het systeem van ondergrondse afvalcontainers?

U heeft toegang tot de ondergrondse container met een containerpas.  In deze container mag u enkel huishoudelijk restafval gooien. Als u voor de zuil staat, ziet u aan de rechterzijde een leesvenster. Daarop staat de boodschap ‘pas?’ te lezen. Volg deze stappen:

 • Houd uw containerpas enkele seconden tegen de leesunit (ter hoogte van geel handje). Op het venster verschijnt ‘openen aub’ en een blauw lampje licht op. Wanneer het slot is ontgrendeld, begint de blauwe lamp te knipperen. De voortgangsbalk op de display toont de resterende tijd die u heeft om de schuif te openen (ca. 10 seconden).
 • Open de schuif door het handvat naar u toe te trekken. 
 • Leg uw gesloten zak met restafval in de schuif en zorg ervoor dat het afval niet klem komt te zitten.
 • Sluit de schuif door het handvat volledig van u weg te duwen. 
 • Als u meerdere zakken wilt deponeren, herhaalt u alle bovenstaande handelingen.
   
 • Vergeet uw containerpas niet mee te nemen na afloop!

Hoe wordt uw afval aangerekend?

Het gebruik van een gezamenlijke ondergrondse Limburg.net-container zit verrekend in uw afvalbelasting.

Per gezinslid heeft u recht op een aantal beurten:

 • 1 persoon = 20 beurten
 • 2 personen = 40 beurten
 • 3 personen = 50 beurten
 • 4 personen = 60 beurten
 • Meer dan 4 personen = 60 beurten

Elke keer dat u de schuif opent met uw pas, verbruikt u 1 beurt. Als uw beurten op zijn, betaalt u 0,63 euro per keer u uw containerpas gebruikt.

Moet u voortaan meer betalen?

Zeker niet. Blijft u zoals in het verleden goed sorteren, dan heeft u voldoende met de toegewezen kilo’s  en betaalt u niets extra voor uw afvalverwerking. Door op die manier te werken willen wij iedereen ertoe aanzetten om zo weinig mogelijk afval te produceren. Heeft u toch meer afval? Dan moet u bijbetalen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Hoe kan u betalen?

Heeft u al een containerpas ontvangen? Dan kan u de ondergrondse containers al gebruiken.

Als uw beurten zijn opgebruikt, ontvangt u van Limburg.net een betalingsuitnodiging voor een voorschot. U betaalt dan een bedrag op een voorschotrekening. Afhankelijk van het aantal keren dat u de ondergrondse containers gebruikt, wordt van dit bedrag de overeenstemmende kost afgetrokken.

Hoe uw voorschot terug aanvullen? 
Zakt uw voorschot onder een bepaald bedrag, dan krijgt u van Limburg.net een overzicht van uw stortingen en een nieuwe betalingsuitnodiging. Betaal dit op tijd, anders heeft u (tijdelijk) geen toegang tot de ondergrondse containers!

Heeft u nog geen containerpas?
Neem dan contact op met Limburg.net om een containerpas aan te vragen. Bij verlies van de pas of bij aanvraag van een tweede pas, betaalt u hiervoor 15 euro. 

Wat als u verhuist?
De containerpas is persoonlijk en gekoppeld aan uw gezin. Als u verhuist, moet u contact opnemen met Limburg.net om de containerpas te laten blokkeren.

Aandachtspunten

 • Gebruik de  containers alleen voor huishoudelijk restafval.
   
 • Stop het restafval in een dichtgeknoopte plastic zak. Dit mogen ook andere zakjes zijn dan vuilniszakken.
   
 • Stop geen te grote zak in de container, anders blokkeert het systeem. Zorg daarom dat er zo veel mogelijk lucht uit de zak is.
   
 • Let goed op uw sleutels en containerpas om te voorkomen dat ze mee in de afvalcontainer belanden.
   
 • U mag geen zakken of afval naast de container plaatsen. Dit is sluikstorten en wordt beboet.  Denk aan de omwonenden die hinder kunnen ondervinden, zoals ongedierte of geurhinder.

 

Wat bij foutmeldingen, storingen, verlies van uw pas of beschadiging?

Is het systeem is defect?
Als het systeem defect is verschijnt de melding “systeem defect” op het schermpje en het oranje lampje knippert. U kan de schuif niet openen. Neem zo snel mogelijke contact op met Limburg.net via 0800 90 720 of info@limburg.net. Wij doen er alles aan om het defect zo snel mogelijk te herstellen.

Is de container vol?
Als de afvalcontainer vol zit, verschijnt op het schermpje de melding “container is vol” en het oranje lampje knippert gedurende 3 seconden. U kan de schuif niet openen. Limburg.net krijgt een automatische melding van alle volle containers en komt deze zo snel mogelijk ledigen.
In dit geval moet u later terugkomen. Laat uw afval zeker niet achter naast de container. Dit is sluikstorten en wordt beboet.

Is de container afgesloten?
Limburg.net kan om bepaalde redenen een container tijdelijke afsluiten. Op het schermpje verschijnt dan de boodschap “container gesloten”. In dit geval moet u later terugkomen. Laat uw afval zeker niet achter naast de container. Dit is sluikstorten en wordt beboet.

Is uw containerpas defect?
Indien uw containerpas defect is wordt deze niet door het systeem herkend. In dat geval blijft op het schermpje de boodschap “Pas?” staan indien u de containerpas tegen het schermpje houdt. In dit geval kan u een nieuwe pas aanvragen bij Limburg.net via 0800 90 720 of info@limburg.net.

Pas geblokkeerd?
Verschijnt op het schermpje de boodschap “Pas geblokkeerd” en gaat het oranje lichtje branden? Dan werd uw voorschot niet tijdig aangevuld. Om opnieuw toegang te krijgen tot het systeem moet u eerst een nieuw voorschot betalen. Neem indien nodig contact op met Limburg.net via 0800 90 720 of info@limburg.net

Wanneer wordt de ondergrondse container geledigd?

De ondergrondse container is uitgerust met een meldingssysteem dat aangeeft wanneer de container bijna vol zit. Deze melding komt rechtstreeks binnen bij Limburg.net. De ondergrondse container wordt dan zo spoedig mogelijk geledigd.

Wilt u als bouwheer/syndicus een ondergrondse container plaatsen? Klik hier voor meer info.