Privacy Disclaimer

Deze website is eigendom van Limburg.net o.v.

Contactgegevens:

Limburg.net

Gouverneur Verwilghensingel 32

3500 Hasselt

Telefoon: 011/28.89.89

Ondernemingsnummer: BE 0214 533 712

Algemeen

Om haar wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen na te komen, dient Limburg.net bij de uitvoering van haar activiteiten gebruik te maken van persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens omvatten onder meer (afhankelijk van de doelstelling en de noodzaak): identiteitsgegevens, adresgegevens, rijksregisternummer, verbruiksgegevens, gegevens over de technische aansluiting, financiële informatie, …

Limburg.net behandelt de gegevens overeenkomstig de wettelijke richtlijnen:

  • De persoonsgevens worden enkel ingezameld en verwerkt teneinde de nodige dienstverlening te realiseren en informatie te verstrekken

  • Alle redelijke maatregelen worden genomen om onnauwkeurige, onjuiste of onvolledige gegevens uit te wissen of te verbeteren

  • Enkel die persoonsgegevens die relevant zijn voor de beoogde doelstellingen worden verwerkt en het gebruik ervan blijft beperkt tot de beoogde doelstellingen

  • De persoonsgegevens worden gedurende 10 jaar bewaard in de vorm waarbij de betrokkene identificeerbaar is. De gegevens die langer worden bewaard, worden uitsluitend gebruikt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden

  • ...

Recht op toegang en verbetering

Elke burger van het werkingsgebied van Limburg.net kan zich rechtstreeks toegang verschaffen tot zijn persoonsgevens door in te loggen op www.mijn.limburg.net.

Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) en vermelding van uw rijksregisternummer, kunt u ook via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Limburg.net of via info [at] limburg [dot] net, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw (persoons)gegevens te laten verbeteren.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen

De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Deze derden werken in opdracht van Limburg.net of staan haar bij in het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld voor de inzameling aan huis, voor geschillenbeheer, voor het bevorderen van duurzaamheid en gemeenschapszin, uitvoeren marktbevragingen… 

De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Limburg.net zal persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk  toestemming geeft of Limburg.net wettelijk verplicht is om dit te doen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie of in het kader van de GAS-reglementering, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de burger.

Direct marketing

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om e-mails of folders te sturen over diensten van Limburg.net of andere informatie waarvan Limburg.net denkt dat de gebruiker deze wellicht interessant vindt, bijvoorbeeld in het kader van afvalpreventie of vermindering.  

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Limburg.net treft de nodige maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen en teneinde ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en diefstal van uw gegevens uit te sluiten.  

In geen geval kan Limburg.net aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Privacybeleid m.b.t. de website

  • De inhoud

Elke burger heeft het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

  • Uw persoonlijke gegevens 

Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de internetgebruiker dat hij kennis heeft genomen van de privacy verklaring.  

De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u persoonlijke informatie worden gevraagd en/of dient u zich aan te loggen met uw e-ID. In dat geval wordt aan Limburg.net de toelating gegeven om de meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals bepaald onder ‘algemeen’.

Als u toestemming geeft om uw e-mailadres door ons te laten gebruiken om u in de toekomst informatie door te sturen, dan kan u zich op elke e-mail die u van ons krijgt uitschrijven door onderaan op de uitschrijflink te klikken.

  • Het gebruik van ‘cookies'

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker (herkenning van uw gemeente/regio). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

  • Beding van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Limburg.net levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn en dit wordt gesignaleerd, zal Limburg.net de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Limburg.net kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Limburg.net geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Limburg.net kan in geen enkel geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De op deze site vermelde verenigingen, organisaties en internetadressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

 

 

print

Share/Bookmark